Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband
  met een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door een derde partij op basis van
  een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of ondernemer gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-
  , bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Zakelijke ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten en/of
  diensten gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
  informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument of zakelijke
  ondernemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
  diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
  van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
  modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument
  ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
  samengekomen.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: Nederlandse Energie Verbond, onderdeel van Nederlands Energieloket B.V., onderdeel van
  de holding Global Marketing Bridge Distributie Platform b.v.
  Handelend onder de naam: Nederlandse Energie Verbond
  Vestigingsadres:
  Bert Haanstrakade 730, 1087HJ Amsterdam
  Telefoonnummer: 020 218 17 99 (lokaal tarief)
  Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
  E-mail: via ons contactformulier of info@nederlandse-energieverbond.nl
  KvK-nummer: 77229983
  Btw-nummer: NL 77229983B01
  Toezichthoudende autoriteit: ACM
  Muzenstraat 41
  2511 WB Den Haag
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 12. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
  gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument of ondernemer en zakelijke
  ondernemer.
 13. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
  de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
  ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 14. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
  voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
  elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
  dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 15. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
  van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
  in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.
  Artikel 4 – Het aanbod
 16. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 17. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of
  diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument of zakelijke ondernemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
  aanbod binden de ondernemer niet.
 18. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of zakelijke ondernemer duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 19. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 20. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
  van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
  ontbinden.
 21. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige web omgeving.
 22. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 23. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument of zakelijke
  ondernemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de
  kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op
  afstand;
  d. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
 24. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
  bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
  vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 25. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
  aangewezen derde, het product heeft ontvangen, of:
  a. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
  waarop de consument of zakelijke ondernemer, of een door hem aangewezen derde, de overeenkomst
  heeft ontvangen.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
  bij niet informeren over herroepingsrecht:
 26. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
  van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 27. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
  binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14
  dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
  Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument
  en kosten daarvan
 28. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
  middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 29. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  consument of zakelijke ondernemer.
  Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
  stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  Artikel 9 – De prijs
 30. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
  en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 31. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
  aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
  prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 32. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
  zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  Artikel 10 – Levering en uitvoering
 33. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 34. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of zakelijke ondernemer aan de ondernemer
  kenbaar heeft gemaakt.
 35. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
  tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging:
 36. De consument of zakelijke ondernemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 37. De consument of zakelijke ondernemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels.
 38. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
  periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging:
 39. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
 40. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
  producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
  te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  Artikel 12 – Klachtenregeling
 41. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
  overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 42. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument of
  zakelijke ondernemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
  ingediend bij de ondernemer.
 43. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de
  datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
  door de ondernemer binnen de termijn van 5 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en
  een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
  consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden
  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn
  gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de
  voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.